احساس تنهایی از پیامدهای گرایش به تک فرزندی است. شاید بتوان گفت: تنهایی و بی همزبانی از مصائب دوران کودکی و بزرگسالی تک فرزندان است.