صبح امروز تعدادی از بانوان روستای محمد علی آباد برای پیگیری وضعیت گازکشی منازل خود به فرمانداری آزادشهر مراجعه کردند.

به گزارش تیترآزاد، صبح امروز تعدادی از بانوان روستای محمد علی آباد برای پیگیری وضعیت گازکشی منازل خود به فرمانداری آزادشهر مراجعه کردند. خبرنگار ما با حضور در محل، جریان را جویا شد و توضیح فرماندار به شرح زیر بود.

روستای محمد علی آباد گاز کشی می باشد، این تعداد از هموطنان ما شرایط خاصی دارند که در حال رفع آن هستیم.

این عزیزان در قسمت پایین دست روستای محمد علی آباد، بنام تیل آباد سکونت داشتند و بخاطر سیل خیز بودن آن منطقه، به قسمت بالا دست یعنی محمد علی آباد کوچ داده شده اند.

منابع طبیعی زمینی را در اختیار گذاشت و منازلی برای آنها در آن زمین ساخته شد.

اما بعد از مدتی، فردی ادعای مالکیت زمین را کرد و توانست از دیوان عالی رای بگیرد و قاضی پرونده، ساخت و ساز و خدمات دهی به منطقه را تا مشخص شدن پرونده و رضایت مالک ممنوع کرد.

فرمانداری قبل از حضور این عزیزان هم در حال رایزنی برای حل مشکل بوده است و امروز هم که این عزیزان به فرماندری آمدند، دستور داده شد تا تا حل مسئله نفت کافی در اختیار آنها قرار گیرد.

لازم به ذکر است که با مالک زمین گفتگوهایی انجام شده و قرار است زمینهایی را به وی نشان دهیم تا در صورت تمایل در ازای زمین خود دریافت کند و اگر هم این زمینها را نپذیرفت ، به اندازه قیمت زمینش به وی پول پرداخت شود تا بتوانیم هرچه سریعتر علمک گاز را در جلوی خانه ها نصب کرده و گاز منازل این عزیزان را وصل کنیم.

انشا ا... بزودی مشکل این عزیزان حل خواهد شد.

1

انتهای پیام/