روستای سر سبزخوش ييلاق یکی از روستاهای زیبای بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر.