جابری انصاری با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: در دورانی که این مذاکرات صورت می گرفت حجم و میزان قابل توجهی از این توانایی و وقت وزیر امورخارجه و معاونان وی صرف این موضوع می شد.

به گزارش تیترآزاد، صادق حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص افزایش سفرهای ظریف به کشور های آفریقایی و آسیایی و کاهش سفرهای اروپایی وزارت امور خارجه اظهار داشت: انچه در چند ماه اخیر در سفرهای آفریقایی و آسیایی ظریف مشخص شده در گذشته هم وجود داشت چرا که سیاست وزارت امورخارجه روابط همه جانبه و فراگیر با کشورهای دنیاست.

وی با بیان اینکه این سفرها براساس جدول برنامه که مورد توافق کشورهاست صورت می گیرد عنوان کرد: هرچند کشور که برنامه های آنها با یکدیگر تنظیم می شود، یک سفر منطقه ای در نظرگرفته می شود.

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه افزود: علت اصلی این است که بعد مسافت به شکلی است که نمی توان تک تک همه کشورها را در طول یک سال رفت و این خیلی وقت گیر است که چندین ساعت تا آفریقا رفته و در نهایت به یک کشور سر زد بنابراین تلاش می شود که برنامه چند کشور در بک سفر منطقه ای تنظیم شود.


سخنگوی سابق وزارت امور خارجه با بیان اینکه این تنظیم کردن برنامه سفرها وقت گیر است تصریح کرد: برای اینکه جمع کشورها را بازدید کنیم مجبور هستیم با تک تک کشورها برای یک وقت برنامه ریزی کنیم. بنابراین سفربه اروپا بیشتر از اینکه یک تصمیم خاص باشد مرتبط با مسائل اجرایی و فنی سفرهاست.


جابری انصاری با بیان اینکه سیاست وزارت امور خارجه رابطه فراگیر با عموم کشورهای جهان است گفت: ممکن است در حال حاضر حجم روابط ما با برخی از کشورها بیشتر باشد اما حوزه های روابط، همکاری ها و دوستی های میان کشور ها متنوع و متفوات است.


وی در ادامه افزود: روابط اقتصادی با برخی از کشور ها اگرچه گسترده است اما این گستردگی به معنای قطع ارتباط با سایر کشورها نیست.

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه با بیان اینکه باید در سیستم وزارت خارجه دید فراگیر داشت عنوان کرد: تنوع روابط است که ظرفیت های بزرگتری را برای همه کشورها و همه بازیگران ایجاد می کند به ویژه بازیگری مثل ایران که با توجه به نقش افرینی بیشتر در منطقه همیشه با کشورهای بیشتری در جهان روابط بیشتر و گسترده تری داشته است.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه همچنین گفت: در همه حوزه های ممکن، مجموعه ظرفیت جمهوری اسلامی ایران بزرگتر خواهد شد و این سیاست جمهوری اسلامی ایران و شخص وزیر امور خارجه است که با چنین رویکردی تا کنون امورات پیش رفته است.

جابری انصاری بیان داشت: مساله دیگری که به جز مسائل فنی برنامه سفرها را به هم میریزد، پرداختن به اولویت هاست که این موضوع هم وقت زیادی می گیرد.

وی با اشاره به 4 سال مذاکرات هسته ای عنوان کرد: در دورانی که این مذاکرات صورت می گرفت حجم و میزان قابل توجهی از این توانایی و وقت وزیر امورخارجه و معاونان وی صرف این موضوع می شد.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه همچنین گفت: در حوزه معاونت عربی و آفریقایی هم در حال حاضر کاری که به خاطر سوریه در حال انجام است، به ویژه در روند مذاکرات آستانه بخش قابل توجهی از وقت این معاونت را گرفته است، هرچند این موضوع ممکن است انتخاب من نباشد ولی باید مدیریت کرده و این کار را به سرانجام برسانم.

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه در ادامه بیان داشت: این طبیعی است که با درگیر شدن در یک پرونده توجه به سایر پرونده های وزارت امور خارجه و کشورها کمرنگ تر شود ولی این به معنای بی توجهی به سایر کشورها نیست در حال حاضر موضوع آستانه و سوریه به عنوان یکی از اولویت های وزارت امور خارجه بوده و به همین منظور روابط با کشورهای عربی آسیایی بیشتر شده است اما همواره سیاست ایران گستردگی روابط با سایر کشورهای دنیا بوده است.

جابری انصاری با بیان اینکه در مجموعه این ظرفیت هایی که ایجاد می شود به دنبال ایجاد فضای تنفسی برای جمهوری اسلامی ایران است گفت: تلاش ما این است که ظرفیت های اقتصادی را با همه کشورها در نظر گرفته و فعال کنیم و در کنار آن فعالیت های سیاسی و روابط چند جانبه را با این کشورها گسترش دهیم.

انتهای پیام/ط