شاعر گلستانی شعری انتقادی در خصوص سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور سروده است.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ مدرس زاده شاعر گلستانی شعری در خصوص سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور سرورده است :

کشفی دگر از جانب مرد کلید دار           شاقول کم عقلی روان شد سوی بازار

گفتا هر آنکس کوک کند ساز مخالف         عقلی ندارد جمله در گفتار و کردار

تا می توانید بَه بَه و چَه چَه نمایید             ورنه اسیر جهل گردید و گرفتار

گفتا اگر خواهی فزون گردد عقلت       ازظهر وعصر وشام بگیر تاصبح بیدار

در وصف برجام دائما ذکر و دعا کن        هرگز مزن دم از وجود مرد بیکار

تدبیر و امید را ز لطف حق بدانید         تا حاصل آید جاهلان را عقلِ سرشار

گفتم خدایا قوه عقلم فزون کن           وحی آمد و گفتا خموش از وهم و پندار

بی عقلی تو گر بُود از نقد دولت              پس ناقد معصوم باشد جمله کفار

گفتم خدایا پس مرا اندیشه ای ده            دورم بگردان از چنین افکار بیمار

"شعر از مدرس زاده"

انتهای پیام /