قرارگاه فضای مجازی بسیج، پویانمایی « آماده سفر کنیم» قسمت اول را برای راهنمایی زائران سفر اربعین حسینی در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.