سرود ارغوان با اجرای گروه نسیم قدر>

متن شعر: ز کودکی خادم این تبار محترمم چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم *** اگر که حرمت این بارگه شکسته شود و یا اگر که ره کرببلا بسته شود چونان زنم به پیکر غاصب شام و عراق که بند بند وجودش ز هم گسسته شود *** حکم دفاع از حرم ز شاه نجف دارم به امر رهبرم هماره جان به کف دارم هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست مسیرم از حلب است قدس را هدف دارم *** نه قصه جدایی از یار و وطن دارم به امر حق به راه دل کفن به تن دارم پریدن از قفس که بال و پر نمی خواهد عشق است بال پریدن همان که من دارم *** ذکر لبم یازینب به دلم واهمه نیست به سرم جز زیارت حسین فاطمه نیست خدا مرا از در این خانه جدا نکند گدایی در این خانه مرا خاتمه نیست *** خطوط قرمز دور حرم زن خون من است چو برکه ام که مرگ من همان سکون من است پیاده می روم ز مشهدالرضا تا شام حال کبوتر حرم حال کنون من است