دیروز عصر شورای شهر آزادشهر در اخرین جلسه ای که برای تعیین شهردار آزادشهر داشتند از بین ۵ گزینه ، احمد میر حسینی را به عنوان شهردار آزادشهر انتخاب کردند.

 به گزارش تیترآزاد، یک ماه بود که شورای شهر برای انتخاب شهردار به بحث و گفتگو نشسته بودند و در نهایت دیروز عصر، با رای تمامی اعضای شورا، احمد میرحسینی به عنوان شهردار آزادشهر معرفی شد.

لازم به ذکر است، احمد میرحسینی در دو دوره قبلی عضو شورای شهر بوده است و رئیس دانشکده سما آزادشهر نیز می باشد.